03
Aug

Projekt pre stavebné povolenie

20140729 114741 224x300 Projekt pre stavebné povolenieProjekt pre stavebné povolenie (PSP) slúži pre získanie stavebného povolenia.

Účelom projektu je poskytnúť stavebnému úradu podklad na posúdenie stavby a jej súladu s podmienkami územného rozhodnutia.

Projekt potrebný na stavebné povolenie musí poskytnúť jednoznačnú urbanistickú, architektonickú, výtvarnú, priestorovú, dispozično-prevádzkovú, konštrukčnú a materiálovú charakteristiku stavby na posúdenie požiadaviek verejných záujmov. 

 

situacia Projekt pre stavebné povolenie

Výkres situácie v projekte pre stavebné povolenie.

 

Objektová štruktúra PSP sa skladá z :

A. Sprievodná správa
B. Súhrnná technická správa
C. Situácia
D. Zastavovací plán
E. Časti projektovej dokumentácie:

  • E.1.1. – Architektonicko-stavebné riešenie
  • E.1.2. – Teplotechnický posudok (Energetická bilancia)
  • E.1.3. – Elektro
  • E.1.4. – Zdravotechnika
  • E.1.5. – Vykurovanie
  • E.1.6. – Plynofikácia
  • E.1.7. – Protipožianý posudok
  • E.1.8. – Statický posudok

V architektnicko-stavebnom riešení sa ďalej projekt delí na textovú časť – sprievodná a technická správa a výkresovú časť – výkres základov, pôdorysy (podlaží, krovu, strechy), rezy, pohľady, elektroštandard a ďaľšie.

 

prizemie02 Projekt pre stavebné povolenie

Výkres pôdorysu v projekte pre stavebné povolenie.

 

Pri malých stavbách do 200m2 podlažnej plochy (najmä rodinné domy) je možnosť vyhotvenie tzv. jednostupňového projektu tj.: projektu pre stavebné povolenie s niektorými podrobnosťami projektu pre realizáciu stavby.

V takomto projekte sa okrem štandardnej dokumentácie pre stavebný úrad dodáva aj dokumentácia potrebná ku kvalitnému a správnemu zhotoveniu jednotlivých stavebných prvkov. Ide naprílad o definovanie výstuží do betónových konštrkcií, definovanie dimenzií nosných prvkov, výkazy okien a dverí, rozkreslenie zásadných konštrukčných a teplotechnicky náročných detailov. Takáto dokumentácia spolu s autorským dozorom vedie ku kvalitnému zhotoveniu stavby.

 

psp pohlady Projekt pre stavebné povolenie

Výkres pohľadov v projekte pre stavebné povolenie

psp rezy Projekt pre stavebné povolenie

Výkres rezov v projekte pre stavebné povolenie